انتشار اینترنتی کتاب بوی خون خر

چنانچه تمایل داشتید پس از دانلود کتاب مبلغ 3000 تومان به شماره کارت بانکی زیر واریز کنید:

شماره کارت

6104-3379-4069-4027

شماره حساب5080262428

بانک ملت به نام حافظ مانده آذر خیاوی

 برای دانلود کتاب، در انتهای صفحه از بخش پیوست ها بر روی نام کتاب کلیک نمایید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (Booye Khoone Khar.pdf)بــوی خـــون خــــر[ ]579 kB